Novinky & aktuality Jsme autorizované prodejní a servisní centrum

Jsme autorizované prodejní a servisní centrum

Vážený zákazníku, snažíme se, aby naše kotle měly pro Vás co nejvyšší užitnou hodnotu. Abychom zajistili kvalitní montáž a servis našich kotlů, školíme prodejce, autorizované montážní a autorizované servisní firmy, kterým na základě pravidelného proškolení poskytujeme oprávnění (certifikát) k montáži a servisu našich kotlů. Záruka se vztahuje pouze na naše kotle, které byly instalovány dodavatelskou nebo montážní firmou s platným oprávněním k montáži daného kotle a kotel byl uveden do provozu servisní firmou s platným oprávněním k uvedení do provozu a provádění servisu na daný kotel. Tato opatření jsou nutná k tomu, aby provoz našeho zařízení byl efektivní, bezpečný a investice do našeho kotle Vám přinesla maximální užitek a spokojenost. Pokud zjistíte během provozu našeho kotle vady a poruchy, použijte při reklamaci ustanovení tohoto reklamačního řádu, aby došlo k co nejrychlejšímu vyřízení reklamace. Tento reklamační řád navazuje na úpravu dle příslušných právních předpisů a blíže vymezuje podmínky záruky poskytované výrobcem BENEKOVterm s.r.o. na kotle.  

Všeobecné informace:

Výrobce BENEKOVterm s.r.o. pověřuje k montáži kotlů autorizované dodavatelské a montážní firmy s platným oprávněním k montáži daného kotle dle platného certifikátu montážní firmy vydaného výrobcem BENEKOVterm s.r.o. 

Výrobce BENEKOVterm pověřuje k uvádění do provozu a servisu kotlů autorizované smluvní servisní firmy s platným oprávněním k provádění servisu na daný kotel dle platného certifikátu servisní firmy vydaného výrobcem BENEKOVterm s.r.o. 

Firma BENEKOVterm s.r.o. poskytuje záruku na své kotle, které byly instalovány dodavatelskou nebo montážní firmou s platným montážním certifikátem a uvedeny do provozu servisní firmou s platným servisním certifikátem.  

Na provádění záručních oprav poskytuje výrobce BENEKOVterm s.r.o. svým odběratelům garanční paušál na pokrytí nákladů na reklamační opravy drobného rozsahu jako skonto z kupní ceny dle příslušné přílohy obchodní smlouvy.  

Zákazník svým podpisem na záručním listě potvrzuje, že kotel po jeho instalaci a uvedení do provozu montážní a servisní firmou převzal bez vad, že byl seznámen se základními pravidly údržby a obsluhy kotle, záručními podmínkami a že převzal Návod k obsluze. 

Podmínky pro uznání reklamovaných vad v záruce:

  • Kotel byl zakoupen u autorizovaného prodejce firmy BENEKOVterm s.r.o.
  • Kotel byl namontován firmou, která v době instalace měla platný certifikát montážní firmy k montáži daného kotle.
  • Kotel byl uveden do provozu firmou, která v době uvedení do provozu měla platný certifikát servisní firmy k servisu a uvádění do provozu daného kotle.
  • Kotel byl instalován v souladu s platnou legislativou ČR.
  • Při instalaci kotle byly dodrženy požadavky na instalaci dané výrobcem definované v dokumentu Technické podklady k instalacím kotlů Benekov ve znění platném ke dni instalace. Při provozu byly dodrženy podmínky provozu a údržby kotle popsané v Návodu k obsluze k danému výrobku.  
  • ​Do kotle zasáhne jiná osoba, než je smluvní servisní firma s platným certifikátem servisní firmy od výrobce.
  • Použité palivo neodpovídá požadovaným parametrům uvedeným v Návodu k obsluze k danému kotli.
  • Při reklamaci není předložen potvrzený záruční list a doklad o zakoupení kotle od prodejce.
  • Na případy, kdy se jedná o servisní zásah, nikoliv o záruční opravu kotle, jako je vyčištění kotle (v místech kudy prochází palivo nebo v místech kudy prochází spaliny), seřízení kotle, apod.  

Délka záruky:

Standardní (základní) délka záruky činí 24 měsíců.

Záruční doba pro zákazníka začíná běžet ode dne převzetí kotle zákazníkem. Záruční doba neběží po dobu, po kterou zákazník nemůže kotel užívat pro jeho vady, za které odpovídá výrobce. Záruka 24 měsíců se vztahuje na všechny díly kotle mimo servisní (spotřební) díly. Na servisní díly (trubka automatického zapalování, keramický reflektor, žhavící těleso a další) je poskytnuta záruka 12 měsíců. 

Prodloužená délka záruky v délce 60 měsíců na těsnost kotlového tělesa

Prodloužená záruka 60 měsíců na těsnost kotlové tělesa je platná v případě dodržení všech následujících podmínek: - kotel byl nainstalován podle některého z Doporučených schémat zapojení vydaných výrobcem tak, že je eliminováno riziko vzniku nízkoteplotní koroze tím, že teplota vratné vody z otopného systému na vstupu do kotle má minimálně 50°C. - v topném systému byly pro ochranu kotle proti nízkoteplotní korozi použity hydraulické prvky definované výrobcem (jejich výčet je součástí seznamu Doporučených schémat zapojení) - při uvedení kotle do provozu a následně vždy minimálně jednou za dva roky bude revizním technikem určeným firmou BENEKOVterm s.r.o. (seznam je dostupný na www.benekov.com) provedena revize kotle v souladu se zákonem 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění.

Upozornění:

Standardní a prodlouženou záruku poskytuje výrobce BENEKOVterm s.r.o. výhradně na své výrobky, které byly zakoupeny pouze u autorizovaných prodejců firmy BENEKOVterm s.r.o., byly nainstalovány firmou splatným certifikátem montážní firmy a byly uvedeny do provozu servisní firmou splatným certifikátem servisní firmy.